Veelgestelde vragen

Het spreekuur van Dokter van Koppen

Dokter van Koppen is onze arts in de Maasdijk. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 13 uur. Deze locatie is voor de inwoners van Maasdijk bedoeld. Heeft u een spoedgeval buiten deze tijden, dan bent u na overleg met de assistente welkom in Naaldwijk.

Af en toe hebben wij haar hulp nodig op de Stokdijkkade, zij zal dan niet in de Maasdijk aanwezig zijn. 

Wanneer werkt zij in Naaldwijk?

 

Wanneer is dokter van Koppen op vakantie?

21 en 22 november heeft zij verplichte nascholing

30 december t/m 3 januari

 

Wie werken er deze week?

Wie werken er deze week?
Maandag Maikel Bruin, Sabine van Schie en Ynke Vellinga
Dinsdag Ralph Sanders en Sabine van Schie
Woensdag Maikel Bruin en Ynke Vellinga
Donderdag Maikel Bruin en Ynke Vellinga 
Vrijdag Maikel Bruin, Ralph Sanders en Marsha van Koppen
 
Maandag 21 oktober zal Ralph Sanders werken ipv Maikel Bruin
 
 
 

Enquête

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer vijf minuten van uw tijd en is anoniem.

Uw mening telt

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van onze praktijkaccreditering, waarmee we de zorgverlening en praktijkvoering laten toetsen door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst

 

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=812874af-eab0-487a-a3ad-703b8ae06a4b

 

 

Zo werkt het:

·        Klik op Vragenlijst openen

·        Klik op een hoofdstuk om te beginnen met invullen.

·        Klaar? Klik het volgende hoofdstuk aan.

·        vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

Wilt u meer weten over het belang van praktijkaccreditering voor u als patiënt? Kijk op:

https://npacertificering.nl/patiënt/

Medische vragen kunnen helaas niet via de mail beantwoord worden. Bel hiervoor naar de praktijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Meningokokken W.

Op dit moment krijgen we veel vragen over het meningokokken W. vaccin. De GGD is hiermee bezig.
Dinsdag 5 juni openen zij hiervoor een speciaal  loket. Deze is te bereiken via telefoonnummer 070-3537240 keuze 2.

Inloopspreekuur

Wij willen u erop wijzen dat het inloopspreekuur uitsluitend voor korte consulten is. Dit betekent dat u bij meerdere klachten een afspraak moet maken op het spreekuur. Weet u niet zeker of een consult nodig is? Kijk dan of u uw klacht kunt vinden op www.thuisarts.nl.
Dit is een betrouwbare site gemaakt door huisartsen.

Nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Huisartsenpraktijk Stokdijkkade is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Stokdijkkade hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels onderstaand aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Stokdijkkade. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor)

aanvraagformulier

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Stokdijkkade is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Stokdijkkade hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens Huisartsenpraktijk Stokdijkkade wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het LSP relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

 

Wanneer werken de artsen?

Dokter Bruin werkt maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Dokter Van Schie werkt maandag en dinsdag.

Dokter van Koppen werkt in de Maasdijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Als we in Naaldwijk met een huisartsentekort zitten, werkt zij in Naaldwijk. 

Tot en met 1  september zullen wij hierdoor verschillende dokters gaan zien. Vanaf 1  september zal Dokter Ralph Sanders op dinsdag en vrijdag komen werken en dokter Ynke Vellinga op maandag, woensdag en donderdag.

Wanneer zijn de artsen afwezig?

Dokter Maikel Bruin
Maandag 21 oktober 
Maandag 23 december

Dokter Sabine van Schie

Dokter Marsha van Koppen
21 en 22 november
30 december t/m 3 januari

Dokter Ralph Sanders
Dinsdag 24 december

Dokter Ynke Vellinga
Zwangerschapsverlof vanaf 9 dec 


 

 

Wanneer is de praktijk gesloten?

De praktijk is in principe niet gesloten voor vakanties.

Kan ik altijd bloed komen prikken?

Bloedprikken kan elke ochtend van 08.00 uur tot 10.00 uur.

Tevens kun u bloedprikken in het Behandelcentrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk  
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 07.30 uur tot 16.00 uur 
Vrijdag: 07.30 uur tot 12.00 uur
Zaterdag: 08.00 tot 11.00 uur

Moet ik nuchter zijn voor bloed prikken?

Voor sommige bloedwaarden dient u nuchter te zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor suiker en cholesterol. Nuchter wil zeggen: niet eten of drinken vanaf 00.00 uur tot het moment dat u komt prikken. Een glaasje water mag. 

Medicijnen herhalen, hoe gaat dat?

Wanneer u een medicijn wenst te herhalen kan dat telefonisch (0174-624158) of via deze link.
U kunt bellen tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Belt u voor 11.00 uur, dan kunt u uw medicijn(en) de volgende dag ophalen na 14.00 uur bij uw apotheek. Herhaalrecepten aangevraagd na 11.00 uur kunnen pas de dag daarna worden opgehaald vanaf 14.00 uur. Houdt hier rekening mee als het weekend of vakanties eraan komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat recepten besteld op vrijdag na 11.00 uur pas dinsdag na 14.00 uur klaar zullen staan. 
Het gaat hier alleen om medicijnen die u al gebruikt. 

Ik wil naar een specialist, kan ik daar zo naar toe?

Er is altijd een verwijsbrief nodig om bij de specialist langs te kunnen. U zal dus altijd eerst op het spreekuur van de huisarts moeten komen. 

Kan ik vandaag nog gezien worden door een huisarts?

Op werkdagen is er ‘s morgens een inloopspreekuur van 07.30 uur tot 09.00 uur (let op: de assistente is er vanaf 08.00 uur). Dan kunt u dus altijd zonder afspraak gezien worden. 's Middags is er een regulier afsprakenspreekuur. U kunt iedere dag van 08.00 uur tot 10.00 uur bellen met de doktersassistente om een afspraak te maken bij de huisarts.

De assistente zal u vragen waarvoor u komt. Soms is het niet nodig om op het spreekuur te komen en zal zij advies geven. (Al onze assistentes zijn hiervoor opgeleid).

Wij streven ernaar dat u nog dezelfde dag terecht kunt. Dit geldt ook voor aanvragen voor bezoeken aan huis. In principe worden er geen afspraken voor komende dagen gemaakt. Een afspraak met de huisarts duurt 10 minuten, wanneer u 2 vragen/klachten heeft dan verzoeken wij u om een dubbele afspraak te maken.

Wanneer kan ik bellen voor uitslagen?

Voor uitslagen (bloedonderzoek, röntgenfoto's of ander onderzoek) kunt u bellen vanaf 10.30 uur. Bloeduitslagen zijn (onder voorbehoud) twee werkdagen na het bloedprikken bekend. Dit geldt ook voor röntgen- en echo onderzoek.

Ik denk een blaasontsteking te hebben, wat nu?

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft (vaker plassen dan normaal, kleine beetjes, pijn of branderig gevoel tijdens het plassen), dan kunt u bij ons uw urine inleveren. Het beste is om de ochtendurine op te vangen nadat u eerst een beetje hebt uitgeplast (dus 'het midden van de plas'). Vang dit op in een schoon potje. Vervolgens kan het potje ingeleverd worden bij de doktersassistente die het zal onderzoeken. Tot u het inlevert kunt u het potje het beste in de koelkast bewaren. 

Ik heb een ongeluk gehad, kan ik gelijk komen?

Natuurlijk kunt u gelijk komen, bel wel even van te voren zodat wij er rekening mee kunnen houden dat u eraan komt. 

thuisarts.nl vZVZ.nl