Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de griepprik en Covid-19?

De griepprik gaan wj geven woensdag 2 november. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Mogelijk heeft u nog vragen. U kunt uw antwoord vinden in onderstaande link. 

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/griepprik-en-covid-19

Rijbewijskeuring


Wanneer u 75 jaar of ouder bent, bent u verplicht zich elke vijf jaar medisch te laten keuren voor het rijbewijs. Van het CBR krijgt u een informatiebrief met uitleg hoe dit in zijn werk gaat. Dokter Maikel Bruin  voert rijbewijskeuringen uit voor patienten die NIET ingeschreven staan bij onze huisartsenpraktijk.  U kunt een afspraak maken bij de assistenten. De kosten van de keuring bedragen € 35 euro. U kunt contact afrekenen. 

Wij keuren enkel voor verlenging van rijbewijs A, B en BE. 

Wilt u de volgende zaken meenemen naar de rijbewijskeuring:

Wilt u de volgende zaken meenemen naar de rijbewijskeuring:

  • Identiteitsbewijs
  • Keuringsformulier van CBR met ZD (Zorgdomein) code!
  • Potje urine (niet ouder dan 2 uur)
  • Indien van toepassing: bril of contactlenzen (graag ook contactlenzensterkte op papier meenemen)
  • Eventueel extra keuringsformulieren (zoals diabetes, hart en vaatziekten etc.)
  • contant geld

Mocht u in onze praktijk zijn ingeschreven en zich moeten laten keuren, neem dan contact op met een van de andere huisartsenpraktijken in Naaldwijk of Honselersdijk.

Wilsverklaring

WILSVERKLARING

Hieronder vindt u aanvullende informatie over reanimeren, wilsverklaringen en euthanasie. Wij bedoelen deze tekst als een voorzet voor een gesprek met uw huisarts over deze materie, mocht u daaraan behoefte hebben. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en op Thuisarts.nl

Reanimatie
Bij een acute hartstilstand pompt het hart het bloed niet meer door het lichaam, wat leidt tot een zuurstoftekort in de hersenen. Door het ritmisch indrukken van de borstkas kan een buitenstaander tijdelijk zorgen dat er toch zuurstof in de hersenen komt en er geen schade optreedt. Gecombineerd met mond-op-mondbeademing kan de patiënt dit nog iets langer volhouden. Door met een apparaat (een defibrillator) een elektrische schok toe te dienen, kan in sommige gevallen het hart weer geholpen worden zelf te kloppen. Het aantal mensen met een hartstilstand dat op deze manier gered kan worden is klein en daalt met de leeftijd.
Bij 70-plussers met een hartstilstand lukt het in 8 procent van de gevallen het hart weer op gang te krijgen. In de helft van die 8 procent ontstaat echter ernstig en onherstelbaar hersenletsel. Ook aan een geslaagde reanimatie kan de patiënt klachten van angst of depressie overhouden. De kans dat een oudere op een reanimatie vooruitgaat is dus klein. Bij mensen jonger dan 70 is de kans op succes groter, maar nog steeds klein.

Wilsverklaring

Iedereen heeft het recht om een medische behandeling te weigeren, ook als deze levensreddend of – verlengend werkt. Volgens de wet heeft een behandelaar zoals een arts toestemming nodig van de patiënt om welke behandeling dan ook te starten. Die toestemming is er impliciet als u op het spreekuur komt met een klacht, maar het wordt ingewikkeld wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om voor uw eigen wensen op te komen, bijvoorbeeld als u in coma raakt of dement wordt. In deze gevallen zal de behandelend arts in samenspraak met uw naasten een beslissing moeten nemen wat het beste voor u is.

U kunt ervoor kiezen om erop te vertrouwen dat uw naasten voor u de beste beslissingen nemen, al of niet door het op voorhand met hen te bespreken. U kunt zelf ook op papier zetten wat uw wensen op het gebied van medische behandelingen zijn. Een dergelijk document wordt een wilsverklaring genoemd en kan van alles omvatten: er kan bijvoorbeeld in staan dat u niet wilt worden gereanimeerd, kunstmatig beademd of gevoed, of in een ziekenhuis opgenomen. Met name ouderen en chronisch zieken kunnen de wens hebben om het leven niet zo ver op te rekken als technisch mogelijk is. Uw wensen hierover kunt u vormgeven in een wilsverklaring, eventueel aangevuld met een wens tot euthanasie in bepaalde specifieke situaties in de toekomst.

Euthanasie
Iedereen in Nederland heeft ongetwijfeld een beeld bij en een mening over euthanasie. Er zijn ook veel misvattingen en verkeerde verwachtingen over. Het voert te ver om alle ins en outs hier te bespreken en deze tekst is daarom vooral bedoeld om u uit te nodigen uw vragen over euthanasie op het spreekuur te komen stellen aan uw huisarts.

Bij euthanasie geeft de arts een patiënt een combinatie van medicijnen, waardoor deze komt te overlijden. Als een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en dit lijden niet op een andere manier is op te lossen, kan hij of zij vragen om euthanasie. Hierbij moet duidelijk zijn dat de patiënt dit verzoek niet in een opwelling doet en wilsbekwaam is (dat wil zeggen: zijn eigen situatie goed kan overzien). Het inwilligen en uitvoeren van een euthanasieverzoek is aan allerlei regels gebonden, want het leven van iemand beëindigen is een uitzonderlijke zaak.

De hele procedure wordt achteraf getoetst op zorgvuldigheid en daarom is het zaak om vooraf alles al zorgvuldig te regelen. Het uiten en op schrift stellen van een euthanasiewens, ook voor de toekomst, is daarin een belangrijk onderdeel. Daaruit kan blijken dat er geen sprake is van een opwelling, maar van een duurzaam bestaande wens en een weloverwogen besluit. Zeker als een wilsverklaring een in uw eigen woorden en zelf (desnoods met de hand) geschreven document is, is het een waardevolle verklaring.

Als u zit met een vraag over euthanasie is het dus het beste om deze met de huisarts te bespreken, zodat uit uw dossier blijkt dat u er al langer mee bezig bent. Het is ook aan te raden om de wilsverklaring regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, te verversen en eventueel aan te vullen.

Zoals in het voorgaande al aangegeven staat, is één van de vereisten voor euthanasie een wilsbekwame patiënt. Iemand die bijvoorbeeld buiten bewustzijn is komt daardoor per definitie niet in aanmerking voor euthanasie, ook al is het van tevoren op papier gezet. De euthanasiewens kan echter wel gebruikt worden als argument om terughoudend te zijn met het starten van medische behandelingen en is dus ook in zo’n geval wel van waarde.

Mogelijke onderdelen van een wilsverklaring
De voorgaande tekst maakte al duidelijk dat het belangrijk is om een wilsverklaring in uw eigen woorden op te stellen. Hieronder volgen een paar voorbeelden van zinnen en onderwerpen die in een wilsverklaring kunnen staan. Het is niet de bedoeling om deze zinnen letterlijk over te nemen. Dit mag natuurlijk wel, maar het beste is om er woorden voor te kiezen die bij u passen. De uiteindelijke tekst hoeft ook geen opsomming te zijn, maar mag ook een lopend verhaal of een soort brief zijn. Het belangrijkste is dat de tekst uw persoonlijke mening weerspiegelt.

Voorbeelden:

Hierbij verklaar ik aan mijn kinderen, naasten en behandelend artsen het volgende:
Ik wens zo langdurig mogelijk in leven te worden gehouden
Ik wil niet dat in acute situaties 112 wordt gebeld. Eerst zal de huisarts, zijn of haar vervanger of de huisartsenpost mijn toestand moeten kunnen beoordelen.
Ik wil niet worden gereanimeerd, dus altijd eerst de huisarts of huisartsenpost bellen.
Ik wil geen onnodig levensverlengende handelingen als die ten koste gaan van mijn kwaliteit van leven.
Ik wil niet worden beademd.
Ik weiger op kunstmatige wijze te worden gevoed met een maagsonde of katheter via de buik.
Ik mag altijd aan geven dat ik tijdelijk (permanent kan uitsluitend door een besluit van een arts) in slaap wil worden gehouden ingeval van uitputting om op krachten te komen.
Ik mag altijd mijn wens voor een actieve levensbeëindiging (euthanasie) ter sprake brengen (de minimale tijdsduur om de wettelijke procedure zorgvuldig te volgen is ongeveer een week).
Als mijn belangenbehartiger / wettelijk vertegenwoordiger benoem ik [geef hier de naam, adres, telefoon en geboortedatum van de betreffende persoon]

Het is verstandig op een tijdig moment na te denken over uw wensen wat betreft medisch handelen rond het levenseinde.
Ga hierover in gesprek  met uw naasten en uw huisarts.

De wilsverklaring is geldig na een gesprek met de huisarts, ondertekening en opname in uw patientendossier.

Meer informatie:

www.thuisarts.nl/levenseinde

www.schriftelijkeuthanasieverzoek.nl

Voorbeeld euthanasieverklaring

Voorbeeld behandelverbod

Voorbeeld niet reanimeren verklaring

www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning

http://www.nvve.nl/informatie/euthanasie/euthanasiepraktijk/euthanasie-bij-dementie

Wie werken er deze week?

Wie werken er deze week? 
Maandag : Tulay Atar en Imke Esser
Dinsdag :  Tulay Atar en Imke Esser
Woensdag : (Maikel Bruin) en Imke Esser
Donderdag : Gwen van der Donk en WouterJongbloed
Vrijdag : (Maikel Bruin) en Imke Esser
 
 
 
 

Uitleg spreekuur

Het spreekuur wordt gepland per 15 minuten, dit is bedoeld voor 1 klacht. Er dient in deze korte tijd veel te gebeuren.

• De huisarts ziet uw dossier in
• U wordt uit de wachtkamer gehaald
• De huisarts stelt u vragen en doet zo nodig onderzoek
• De huisarts geeft u adviezen en voorlichting
• Schrijft indien nodig een verwijsbrief of een recept
• De huisarts spreekt een vervolgbeleid met u af.
Dit alles moet hierna zorgvuldig verwerkt worden in uw dossier in de computer
U begrijpt dat de huisarts deze 15 minuten hard nodig heeft om zijn/haar werk goed en zorgvuldig te kunnen doen.

Om een consult zo goed mogelijk in te kunnen plannen vraagt de assistente vooraf aan de telefoon wat de reden is van uw komst
• Dit is geen nieuwsgierigheid, maar bedoeld om de juiste tijd in te plannen en u zo goed mogelijk te helpen
• Sommige klachten hebben namelijk meer tijd nodig
• De assistente wil hierin ook de urgentie bepalen; moet de afspraak direct vandaag of kan het medisch gezien op een later tijdstip?
• We noemen dit ‘triage’. De assistentes zijn opgeleid om u klacht vakkundig uit te vragen. En uiteraard hebben de assistentes een beroepsgeheim en delen uw informatie alleen met de huisarts

Tips voor een betere planning en minder uitlooptijd van het spreekuur
• De vraag: ‘Nu ik er toch ben…’ kan dus helaas niet. U komt voor het één, maar bedenkt plotseling een klacht die u eigenlijk niet had gemeld bij de assistente. Begrijpelijk, maar het is praktisch onmogelijk om deze klacht ook nog in de geplande 15 minuten te beoordelen……….
• Spaar geen klachten op. De beschikbare consulttijd is vaak niet voldoende om alles te bespreken. Bovendien is het opsparen van klachten medisch gezien niet altijd verstandig……..

Wij staan voor de juiste aandacht en kwaliteit, een goede tijdsplanning helpt daarbij. Dank u wel voor uw begrip en medewerking.

Boos!

Lieve mensen, mijn collega's achter de telefoon proberen u te helpen. Boos worden omdat het druk is, is voor ons werkplezier niet leuk. Op dit moment is het vakantietijd, artsen gaan ook op vakantie. En wat we ook proberen, vervanging regelen is ontzettend moeilijk. Niet alleen bij ons in de praktijk, maar landelijk. Dus #doeislief.

Zit u bij zilveren kruis en heeft u een brief ontvangen?

U heeft van uw zorgverzekeraar waarschijnlijk een brief ontvangen waarin staat vermeld dat
er met Sofalab geen afspraken zijn gemaakt voor 2022.

Zij schrijven dat het
laboratoriumonderzoek door Sofalab niet meer 100% wordt vergoed en dat u
een deel van de kosten zelf moet betalen.

Dit is geen correcte informatie.

In onze huisartsenpraktijk werken wij samen met Stichting Sofalab (ook bekend
onder de naam Dokter&Diagnostiek). Deze organisatie declareert de kosten
van uw bloedafname bij de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.
Ondanks het feit dat er geen contract is, mag u wel gewoon bij ons in de
praktijk komen voor bloedafname.

Wij garanderen dat u van ons geen rekening
krijgt en dat u niet zelf hoeft bij te betalen. 

Uw Zorg online (patienten portal)

Nieuwe service voor patiënten

Sinds kort kunt u gebruik maken van nieuwe services op de website van de praktijk.

In de beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Receptservice
Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang indien nodig herinneringen voor uw medicatie.

Webagenda
Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. De afspraken vinden plaats op de praktijk. Bij klachten die kunnen wijzen op Corona belt u de assistente


Na uw aanmelding op de website koppelen wij na een controle uw account aan ons informatie systeem.

praktijkstokdijkkade.uwzorgonline.nl

Ik denk dat ik een blaasontsteking heb. Wat nu?

Kijk op https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking voor verdere informatie.

U kunt dagelijks uw  urine laten controleren. Voor de balie staat een bak waar u uw "gewassen plas" in een schoon potje kan inleveren. Tevens ligt er ook een formulier wat u mag invullen. (Doe dit in de wachtkamer, niet voor de balie). Wij kijken regelmatig in deze bak. Wij bellen u 's middags voor de uitslag. U hoeft dus niet te melden dat u uw urine ingeleverd heeft.

Misschien vraagt u zich af, wat is een gewassen plas? Hieronder leest u de uitleg.

WAT IS EEN "GEWASSEN PLAS" ?
1.Gebruik een schoon potje, te verkrijgen in de praktijk
2. Was het geslachtsdeel alleen met water
3. Plas het eerste gedeelte van de urine uit in het toilet.
4. Vang hierna de urine rechtstreeks in het potje op (middenstroom), het laatste gedeelte kunt u
weer in het toilet plassen.
5. Urine gelijk wegbrengen. Bacteriën krijgen dan minder tijd om zich te vermeerderen. Binnen een
uur na het plassen moet de urine door de assistente zijn nagekeken. Als dit niet lukt kunt u de urine
het beste zolang in de koelkast bewaren (maximaal 24 uur).
Voor onderzoek op blaasontsteking hoeft het niet de eerste ochtendurine te zijn, wel dient de urine
zo vers mogelijk te zijn en moet u ongeveer 3 uur niet geplast hebben.

Stoppen met roken

Ben jij eigenlijk wel klaar met die sigaret? Kijk nu welke manier om te stoppen het beste bij jou past. En weet dat hulp bij stoppen met roken vanaf 1 januari volledig vergoed wordt zonder dat het ten koste gaat van je eigen risico.
https://zurl.co/PrLH

Andere websites:
www.destopsite.nl
www.rokendebaas.nl
www.zelfhulptabak.nl
www.ikstopnu.nl

Uiteraard bent u ook van harte welkom bij onze POH Marleen

Enquête

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer vijf minuten van uw tijd en is anoniem.

Uw mening telt

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van onze praktijkaccreditering, waarmee we de zorgverlening en praktijkvoering laten toetsen door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst

 

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=812874af-eab0-487a-a3ad-703b8ae06a4b

 

 

Zo werkt het:

·        Klik op Vragenlijst openen

·        Klik op een hoofdstuk om te beginnen met invullen.

·        Klaar? Klik het volgende hoofdstuk aan.

·        vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

Wilt u meer weten over het belang van praktijkaccreditering voor u als patiënt? Kijk op:

https://npacertificering.nl/patiënt/

Medische vragen kunnen helaas niet via de mail beantwoord worden. Bel hiervoor naar de praktijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Inloopspreekuur stopt

Wij hebben besloten om na de Corona periode te stoppen met het inloopspreekuur. Mede om toch ook afstand te waarborgen in onze wachtkamers. Op dit moment zijn wij nog aan het kijken hoe we het beste onze spreekuren kunnen indelen. Info volgt.

Wanneer zijn de artsen afwezig?

Dokter Maikel Bruin 24 juni t/m 1 juli

Dokter Tanne Boerstra 1 juli

Wij hebben helaas geen vervanging kunnen vinden, dus is spreekuur sneller vol.

 

Wanneer is de praktijk gesloten?

De praktijk is in principe niet gesloten voor vakanties.

Kan ik altijd bloed komen prikken?

Bloedprikken kan dagelijks op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente. Wacht u in de achterste wachtkamer op uw beurt ( aan het eind van de gang, links)

Moet ik nuchter zijn voor bloed prikken?

U moet alleen nuchter zijn als uw glucose of cholesterol wordt afgenomen. Nuchter wil zeggen: niet eten, drinken en roken vanaf 00.00 uur tot het moment dat u komt prikken. Een glaasje water mag en u mag uw medicijnen innemen.

Medicijnen herhalen, hoe gaat dat?

Wanneer u een medicijn wenst te herhalen kan dat telefonisch (0174-624158 via keuze 2) of via deze link.
U kunt bellen tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Belt u voor 11.00 uur, dan kunt u uw medicijn(en) de volgende dag ophalen na 14.00 uur bij uw apotheek. Herhaalrecepten aangevraagd na 11.00 uur kunnen pas de dag daarna worden opgehaald vanaf 14.00 uur. Houdt hier rekening mee als het weekend of vakanties eraan komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat recepten besteld op vrijdag na 11.00 uur pas dinsdag na 14.00 uur klaar zullen staan. 
Het gaat hier alleen om medicijnen die u al gebruikt. 

Ik wil naar een specialist, kan ik daar zo naar toe?

Er is altijd een verwijsbrief nodig om bij de specialist langs te kunnen. U zal dus altijd eerst op het spreekuur van de huisarts moeten komen. 

Wanneer kan ik bellen voor uitslagen?

Voor uitslagen (bloedonderzoek, röntgenfoto's of ander onderzoek) kunt u bellen vanaf 11 uur. Bloeduitslagen zijn (onder voorbehoud) twee werkdagen na het bloedprikken bekend. Dit geldt ook voor röntgen- en echo onderzoek.

thuisarts.nl vZVZ.nl